+48 572 327 997 +48 502 501 355

Regulamin

DEFINICJE

1. Uczestnik zajęć – osoba, która została zapisana przez Szkoła Tańca „Polish Club”na zajęcia i ma opłacony Karnet .

2. Klient – osoba pełnoletnia, która kupiła Karnet lub uiściła opłatę w wymaganej wysokości. Klient może wykupić Pakiet w „Polish Club”(a) we własnym imieniu i na własną rzecz jako Uczestnik zajęć albo (b) w imieniu i na rzecz innego Uczestnika zajęć jako jego opiekun prawny (np. rodzice, dziadkowie) lub inna osoba upoważniona do działania za Uczestnika.

3. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia w”Polish Club”.

4. „Polish Club”-Szkoła Tańca „Polish Club”Kamila Kajak-Mosejcuk ul.Ignacego Mościckiego 34 C ,05-080 Lipków

NIP 1181671038

6.Siedziba :

Wał Miedzeszyński 646

Telefon :572327997

7. Kurs-wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.

8. Karnet „Polish Club”– imiennie przypisany identyfikator wydawany przez „Polish Club”nowemu Uczestnikowi po uiszczeniu opłaty .

9. Karnet – określona liczba lekcji indywidualnych lub Zajęć regularnych z Kursu do wykorzystania przez Uczestnika.

Jeśli na dane zajęcia ,przypadają dni wolne od pracy ,ferie ,Święta bądź inne dni wolne ustalone według harmonogramu „Polish Club”dany karnet zostaje wydłużony w terminie jednak nadal obejmuje wykupioną ilość zajęć .

10.Cennik – wykaz aktualnych cen za zajęcia w „Polish Club”dostępny na stronie www.polishclub.pl

lub w siedzibie Szkoły „Polish Club”

11. Kursy – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w jednostce „Polish Club” z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów .

12.Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w „Polish Club”

 

13. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez „Polish Club”jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten  dotyczy ich opiekunów prawnych.
KURSY TAŃCA

1. Zajęcia prowadzone są w Grupach. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.

2. O kolejności zapisu na Kurs decyduje data zapisania się na zajęcia i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

3. Zapisy na poszczególne Kursy tańca są prowadzone:

a. w siedzibie „Polish Club”
b. telefonicznie,
c. na stronie www.polishclub.pl
d. drogą mailową.

4.W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danego Kursu ,”Polish Club” zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej Kursów. W takim przypadku Kursy będą łączone z uwzględnieniem stylu tanecznego, dnia i godziny zajęć oraz Instruktora. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały,”Polish Club”zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika płatności na inne zajęcia lub dokonania zwrotu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie „Polish Club”

2. W przypadku zdarzeń losowych,”Polish Club” zastrzega prawo do incydentalnej:

a. zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy,
b. zmiany terminu zajęć .
c. odwołania zajęć.

3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a. i b. Uczestnik, któremu taka zmiana uniemożliwiła wzięcie udziału w zajęciach, może:

a. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia zgodnie z opłatą za wykupiony Karnet ,lub
b. przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innym Kursie w terminie 30 dni od dnia nieobecności.

4. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, „Polish Club”zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze styl tańca oraz stopień zaawansowania danego Kursu.

5. „Polish Club”zastrzega prawo zmiany terminu, miejsca, Instruktora, częstotliwości zajęć .Klient, który nie wyraził zgody na wprowadzone zmiany, może skorzystać z uprawnienia określonego w ust. 3 lit. a. i b. powyżej, chyba że zmiana ma charakter incydentalny.

6. Zajęcia w  odbywają się według harmonogramu „Polish Club” i nie są prowadzone w trakcie przerw których termin jest ustalany przez „Polish Club”z uwzględnieniem właściwego kalendarza roku szkolnego, tj. ferii zimowych ,wakacji oraz Świąt.

7.Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić Salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, za których zajęcia opłata nie jest uregulowana, przebywają one na sali tanecznej pod opieką Instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach, a po zajęciach dostają informację o nieuregulowanej opłacie za zajęcia.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Klient oraz Uczestnik mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, oraz przestrzegać ich zapisów.

2. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w harmonogramie Kursu dostępnym na stronie www.polishclub.pl oraz w siedzibie „Polish Club”

3. W zajęciach danego Kursu biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani i uiścili opłatę.

4. W trakcie Kursu,na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. „Polish Club” może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika. O terminach zajęć otwartych „Polish Club”informuje Uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym choroba ustała, pod warunkiem:

a)telefonicznego lub mailowego powiadomienia Recepcji o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą,

b) w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) Uczestnik nie mógł braćudziału w zajęciach tanecznych. W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

c)W powyższym przypadku nie dokonujemy zwrotów opłat .Istnieje tylko możliwość przesunięcia opłaty na okres późniejszy .

 

6. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest okazać Karnet „Polish Club”lub dokument tożsamości w recepcji. W celu pobrania kluczyka do szatni należy pozostawić Karnet „Polish Club” lub dowód tożsamości w recepcji.

7. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy, zamknąć szafkę, oddać kluczyk i odebrać Karnet”Polish Club ” lub dowód tożsamości jeżeli zostawił go w recepcji.

8. W przypadku utraty lub zatrzymania kluczyka, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty 25 zł brutto tytułem kosztów administracyjnych.

9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:

a) uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi
b) uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu
c) podporządkowania się poleceniom Instruktora.

10. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 9, Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłącznie z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali tanecznej pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć Grupy.

LEKCJE INDYWIDUALNE

1. Lekcje indywidualne mogą być realizowane w pojedynczo lub w Pakiecie.

2. W przypadku wykupienia pojedynczej lekcji indywidualnej Uczestnik w terminie 7 dni od dnia odbycia lekcji ma możliwość wykupienia Pakietu z zaliczeniem odbytej już lekcji jako zrealizowanej w ramach Pakietu i rozliczeniem tej lekcji po cenie właściwej dla wybranego Pakietu.

3. W lekcjach indywidualnych realizowanych w ramach Pakietu mogą brać udział wyłącznie osoby imiennie wskazane w dacie jego nabycia.

4. Wykupując lekcję indywidualną lub Pakiet Uczestnik może wskazać konkretnego Instruktora spośród aktualnie dostępnych. Uczestnik może zmienić Instruktora w trakcie realizowania Pakietu. Zmiana Instruktora może wiązać się z koniecznością dopłaty.

5. Termin lekcji indywidualnych można rezerwować osobiście w siedzibie „Polish Club”lub telefonicznie pod numerem telefonu siedziby „Polish Club”

6. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego Instruktora oraz dostępność sali tanecznej.

7. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowaną lekcją. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w siedzibie „Polish Club”w której odbywa się lekcja indywidualna. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.

8. „Polish Club”nie prowadzi rezerwacji sali tanecznej na lekcje indywidualne z wyprzedzeniem dłuższym niż 1 miesiąc.

9. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie „Polish Club”zarezerwowana lekcja nie może się odbyć, „Polish Club”zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie. W przypadku odwołania lekcji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na zmianę Instruktora, lekcja indywidualna uważana jest za zrealizowaną.

10. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.

11. Pakiet na lekcje indywidualne nie może zostać zrealizowany po upływie jego okresu ważności.

12. „Polish Club” zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali tanecznej kilku lekcji indywidualnych dla różnych Uczestników.

13. Lekcje indywidualne mogą uwzględniać wybrany przez Uczestnika podkład muzyczny, który powinien być dostarczony w formacie uzgodnionym z Instruktorem.

BEZPIECZEŃSTWO

1. „Polish Club”nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

2. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.

 3. Za mienie Uczestników zajęć „Polish Club”nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformowaćRecepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

4. Zabrania się przebywania na Sali tanecznej bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali tanecznej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceńInstruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.

 5. Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody .

6. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Sale taneczną  jedzenia i ciepłych napoi.

 7. Osoby przebywające na terenie „Polish Club”zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli „Polish Club”oraz zachowania czystości, poszanowania mienia „Polish Club” i innych Uczestników zajęć.

 9. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.